Bestuur en Organisatie

Officiële gegevens overkoepelende Stichting
Statutaire naam: Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid Fryslân, met KvK-nummer 78757134

Stichting Leppehiem
Statutaire naam: Stichting Leppehiem
publieksnaam: Mienskipssintrum Leppehiem
KvK nummer: 41000048
RSIN nummer: 003197852
IBAN nummer: NL93RABO0352103434
BTW nummer: NL3197.852.B.01

Doel van de stichting
Leppehiem heeft tot doel om huisvesting, zorg, ondersteuning en daaraan gerelateerde sociaal-maatschappelijke dienstverlening te bieden aan ouderen uit de regio welke deze zorg en ondersteuning behoeven op basis van de vraag en behoefte van cliënt. Leppehiem wil cliënten uit de regio ondersteunen bij het zelfstandig wonen en bijdragen aan het maatschappelijke welbevinden van deze cliënten.
Jaarrekening 2019 Leppehiem

Raad van Toezicht
De verhoudingen tussen de bestuurder en de Raad van Toezicht zijn vastgelegd in de statuten van de organisatie en in de reglementen voor de Raad van Toezicht en de Bestuurder. De leden van de Raad van Toezicht hebben geen belang in de organisatie, hebben een onafhankelijke positie en ontvangen geen vergoeding. De Raad van Toezicht bestaat op dit moment uit de volgende leden:
• Eric Weernink (voorzitter)
• Halbe van der Wal
• Geke Hoekstra
• Ernst de Klerk
• Olke Dijksma
Jaarverslag RvT 2019
Jaarverslag RvT 2020

Bestuurder
Inge Scholing is bestuurder van Mienskipssintrum Leppehiem. Zij is tevens bestuurder van Stichting De Boarn (nevenfunctie).

De statuten van de organisatie en de bijbehorende reglementen voor de Raad van Toezicht en de Bestuurder kunt u hieronder downloaden:
Statuten Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid Fryslân
Reglement Raad van Toezicht
Reglement Bestuurder

Ondernemingsraad
Leppehiem heeft een Ondernemingsraad (OR) van 7 leden. De medezeggenschap van Leppehiem is gebaseerd op de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) en de CAO VVT. De OR vertegenwoordigd vanuit zijn onafhankelijke positie de belangen van alle medewerkers van Leppehiem. De OR heeft regelmatig overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De OR bestaat bestaat op dit moment uit de volgende leden:
• Sietske Meeter (voorzitter)
• Sylvia de Boer (vicevoorzitter)
• Liza Arends (secretaris)
• Aukje Overwijk
• Wiegertje van der Woude
• Lisa Nuwolt
• Margje de Vries

Heeft u vragen aan de Ondernemingsraad of wilt u iets bespreekbaar maken?
E-mail: or@leppehiem.nl
Tel:       (0566) 654 654
Adres: Mienskipssintrum Leppehiem, Leppedyk 37, 8491 GJ, Akkrum

Cliëntenraad
Het overleg tussen bestuurder en Cliëntenraad in het kader van de cliëntmedezeggenschap is van wezenlijk belang. De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) en het instellingsbesluit cliëntmedezeggenschap  liggen hieraan ten grondslag. De Cliëntenraad komt regelmatig voor overleg bij elkaar, met de bestuurder als overlegpartner.

De Cliëntenraad bestaat momenteel uit de volgende leden:
• mw. Tuimaka (voorzitter)
• dhr. Teunissen (secretaris)
• mw. Den Outer (lid)
• mw. Schilstra-Reitsma (lid/bewoner)
• mw. Schoonbeek-Veldman(lid/bewoner)
Jaarverslag CR 2020

Stichting De Boarn
Stichting De Boarn stelt zich ten doel gebouwen, gebouwdelen en andere faciliteiten te beheren welke de doelstellingen van de Stichting Bestuur Zorg & Welzijn Mid Fryslân versterken en ondersteunen, maar los staan van de levering van zorg.
Statutaire naam: Stichting De Boarn
KvK-nummer: 01107229
IBAN nummer: NL98 ABNA 054 29 26 032
BTW nummer: NL 8142.01.854.B.01